Gränserna för köparens undersökningsplikt

Grunden i all fastighets- och bostadsförsäljning är att fastigheten säljs i befintligt skick. Vilket skick det egentligen betyder är upp till köparen att bilda sig en uppfattning om genom att undersöka fastigheten eller bostadsrätten på egen hand. Hur långtgående undersökningsplikten är finns reglerad i jordabalken.

Undersökningsplikten innebär ett långtgående ansvar från köparens sida att ta reda på så mycket som möjligt om fastighetens skick innan ett köp fullgörs. Plikten innebär att köparen inte kan åberopa sådana fel som han eller hon borde ha upptäckt vid en grundlig undersökning av fastigheten. Undersökningsplikten gäller alla utrymmen som är tillgängliga för inspektion. Ännu viktigare blir inspektionen om fastighetsägaren fullgör sin upplysningsplikt. Så fort ett fel kan misstänkas blir undersökningsplikten starkare för köparen.

Ett exempel

Det går således inte att komma undan med att förutsätta att en fuktfläck i taket bara är just en fuktfläck. Visar det sig sedan att taket läcker och att mögel finns i innertaket, borde det ha kunnat upptäckas med tanke på de indikationer köparen har fått genom fuktfläcken. Är däremot fuktfläcken övermålad och inte syns, men uppträder efter överlåtelsen, kan det innebära att säljaren kan hållas ansvarig. Samma sak gäller om fastighetsägaren lovar och svär att fastigheten är i perfekt skick och att taket är helt och torrt som fnöske trots fuktfläcken. Då ges inte köparen någon anledning till varför han eller hon borde undersöka saken vidare. Då kan säljaren ställas till svars.

Undersök ordentligt

Det är ändå bäst att undersöka fastigheten ordentligt, dels utifrån de indikationer på fel som säljaren nämner, dels förutsättningslöst för att se om något fel upptäcks på egen hand. Finns det en misstanke om att något inte stämmer kan det vara en god idé att anlita en besiktningsman. Priset varierar beroende på geografiskt läge och storlek på huset, men det kan bli en god affär. Det är däremot också lite farligt att stenhårt tro på besiktningsmannen. Undersökningsplikten är alltid personlig.

Besiktningsman inte tillräckligt

Det är mäklarens uppgift att upplysa presumtiva köpare om den undersökningsplikt som råder och vad som faktiskt inbegrips i begreppet. Det räcker inte med att enbart överlåta besiktningen till en besiktningsman och nöja sig med det. Det händer att besiktningsmän missar viktiga saker. En besiktning bör därför genomgås med köparen närvarande. Då finns det stora möjligheter att undersöka allt på köparens villkor och under köparens ansvar.